Privacy

Privacyverklaring Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo) 2016


Over dit onderzoek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het coördinerend ministerie voor de arbeidszaken (arbeidsvoorwaarden, pensioenen, personeelsbeleid) van de overheid als geheel[1]. Vanuit deze coördinerende rol moet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de minister, het kabinet en het parlement kunnen voorzien van een actueel beeld van de stand van zaken en relevante trends en ontwikkelingen bij de overheid. Daartoe monitort het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zaken als de omvang en samenstelling van het personeelsbestand, de hoogte van de loonsom en het gebruik en de kosten van uitkeringen.

Voor een goede vervulling van de overheidstaken is het van belang om over voldoende en goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te beschikken. Naast het monitoren op basis van allerlei administratieve bronnen, voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarom periodiek belevingsonderzoek uit onder zittend personeel en medewerkers die recent zijn in- of uitgestroomd. Dit onderzoek geeft inzicht in de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever en de ontwikkelingen daarin in de tijd. Hier komen onderwerpen aan de orde als tevredenheid, betrokkenheid, inzetbaarheid en de motieven om te vertrekken of juist bij de overheid te gaan werken. Daarnaast komen er onderwerpen aan de orde zoals vakmanschap en de leer- en ontwikkelcultuur binnen organisaties.

Wie is verantwoordelijk voor dit onderzoek?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het onderzoek en heeft de uitvoering van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek bij Stichting ICTU ondergebracht. Stichting ICTU heeft het programmeren van de vragenlijst uitbesteed aan onderzoeksbureau GfK.

Pensioenfonds ABP beschikt over de adresgegevens van het zittende personeel en de medewerkers die recent zijn in- of uitgestroomd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt samen met ABP omdat zij zelf niet beschikt over deze adresgegevens en deze ook niet zal ontvangen van ABP.

In de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de verantwoordelijke voor dit onderzoek. Stichting ICTU en GfK zijn bewerkers. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het trekken van de steekproef. ABP verstuurt de uitnodigingen voor deelname aan het onderzoek.

Ter bescherming van medewerkers met een bijzondere status is er bij de sectoren Politie en Defensie voor gekozen dat zij zelf een steekproef trekken uit de eigen personeelsadministratie. Verder verloopt het onderzoek hetzelfde als bij de andere sectoren met dezelfde waarborgen wat betreft anonimiteit en privacy.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

In het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek worden de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt:

Gebruikersnaam en wachtwoord (GfK creëert voor de toegang tot en het invullen van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek inloggegevens voor de deelnemers (gebruikersnamen en wachtwoorden). Deze stuurt GfK door naar ICTU, die ze doorlevert aan ABP, om ze op te nemen in de uitnodigingen die door ABP worden verstuurd.

> Uw antwoorden op de vragen over demografische gegevens, zoals geboortejaar, geslacht, jaar indiensttreding, opleidingsniveau, salaris, soort dienstverband, wel/niet leidinggevende, et cetera.

> Uw antwoorden op de inhoudelijke vragen in de vragenlijst, bijvoorbeeld over tevredenheid, betrokkenheid, inzetbaarheid, werkdruk et cetera.

> Uw e-mailadres indien u dit opgeeft bij de vraag naar interesse in deelname aan het Flitspanel (panel van werknemers (semi-)publieke sector). De initiatiefnemer van het Flitspanel is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit e-mailadres wordt losgekoppeld van uw antwoorden, apart opgeslagen bij GfK en niet geleverd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting ICTU of anderen.

Ten slotte houdt GfK een aantal loggevens bij, zoals het aantal inlogpogingen en of de vragenlijst is ingevuld of niet. Voor deze persoonsgegevens is alleen GfK verantwoordelijk.

 

Bent u verplicht om mee te werken?

U bent niet verplicht om mee te werken aan het onderzoek.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Van begin tot eind zijn er vier partijen betrokken bij dit onderzoek: ABP, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting ICTU en GfK. Deze partijen hebben op verschillende momenten toegang tot verschillende gegevens.

ABP verzorgt de mailing, waarbij de steekproef wordt verrijkt met adresgegevens uit de administratie van ABP. Geselecteerde deelnemers ontvangen een uitnodigingsbrief met een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee ze via de URL (www.PoMo2016.nl) de vragenlijst online kunnen invullen.

GfK host de online vragenlijsten van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek. Zij monitort de respons en verzamelt alle inloggegevens die ongebruikt blijven. Hiervan wordt een lijst opgesteld voor ABP. ABP verstuurt naar de mensen die geen login gegevens hebben gebruikt een herinneringsbrief.

Aan wie worden uw gegevens/antwoorden verstrekt?
Als het onderzoek is afgerond, levert GfK een databestand aan Stichting ICTU en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met daarin de gepseudonimiseerde gegevens van alle respondenten die mee hebben gedaan aan het onderzoek. In dit databestand zijn alléén de door u gegeven antwoorden op de vragen uit de vragenlijst opgenomen en dus géén inloggegevens of het eventueel opgegeven e-mailadres voor aanmelding bij het Flitspanel).

Op verzoek van overheidsorganisaties kan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties delen van het databestand beschikbaar stellen, enkel en alleen voor onderzoeksdoeleinden. Hierbij wordt alleen dat deel van het databestand (variabelen en sector) beschikbaar gesteld dat relevant is voor het onderhavige onderzoek. Uw privacy wordt hierbij gegarandeerd.

Uw antwoorden worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden op het gebied van arbeidszaken. In de bijbehorende publicaties wordt alleen op geaggregeerd niveau gerapporteerd en zijn de uitkomsten nimmer herleidbaar naar individuele personen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Omdat de arbeidsmarkt en de positie van de overheid daarop voortdurend aan veranderingen onderhevig is, moet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet alleen de meest recente stand van zaken kunnen schetsen, maar ook (langjarige) trends in de beleving van het werken bij de overheid. Het is daarom essentieel dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikt over data op basis waarvan trendanalyses uitgevoerd kunnen worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Stichting ICTU bewaren de gepseudonimiseerde onderzoeksgegevens dan ook gedurende 12 jaar (drie volledige kabinetsperiodes). Daarna worden de gegevens onomkeerbaar geanonimiseerd ten behoeve van statistische analyses. 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

In de rol van subbewerker moet GfK als externe leverancier voldoen aan (alle) aspecten van

de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) of gelijkwaardig, zoals de ISO 27001 en 27002, die

voor de dienst of het betreffende systeem van belang zijn en betrekking hebben op de geleverde

dienst.

 

Stichting ICTU en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houden zich aan de Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid (BIR) 2012.

Uw rechten
U heeft recht op inzage en correctie van uw gegevens, zo lang het veldwerk loopt. Hiervoor dient u te beschikken over geldige login gegevens. Bovendien kan u gevraagd worden om identificatie om misbruik te voorkomen. Daarnaast heeft u het recht om met redenen omkleed bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens of een verzoek in te dienen om de verwerking te beperken. Als u vindt dat uw gegevens onjuist zijn, kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met de helpdesk van GfK op 0800-22 55 435. Ook eventuele klachten over de verwerking van de gegevens kunt u richten aan GfK.

Wanneer u meent dat er sprake is van een onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens kunt u uw klachten ook richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

> Stichting ICTU (
Catharina.kolar@ictu.nl)
> Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hans Jetten, hans.jetten@minbzk.nl)
> GfK, helpdesk op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via 0800-22 55 435 of POMO2016@gfk.com
> ABP (www.abp.nl)

[1] Onder de overheid als geheel vallen de veertien overheidssectoren: rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, rechterlijke macht, defensie, politie, PO, VO, MBO/BVE, HBO, WO, onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen.


[1] Onder de overheid als geheel vallen de veertien overheidssectoren: rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, rechterlijke macht, defensie, politie, PO, VO, MBO/BVE, HBO, WO, onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen