Wat is PoMo?

Het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo) is een grootschalig uitgezette enquête onder medewerkers van de publieke sector. Ambtenaren uit alle overheidssectoren wordt gevraagd naar uiteenlopende aspecten van hun werk, zoals mobiliteit en inzetbaarheid, werkbeleving en gesprekken met leidinggevenden. Doel van het onderzoek is om de ontwikkelingen in de beleving van ambtenaren over hun werk gedurende een lange periode te kunnen volgen. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de arbeidsmarktpositie van de overheid en hoe deze kan worden verbeterd.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen: instromende ambtenaren, uitstromende ambtenaren en zittende ambtenaren. Voor iedere groep is een specifieke vragenlijst ontwikkeld. 

Vanaf 1999 is het PoMo tweejaarlijks uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2014 werd het PoMo voor het laatst uitgevoerd. In de periode april-juni 2016 worden bijna 90.000 (oud-)medewerkers uit de publieke sector uitgenodigd voor de nieuwe meting.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het onderzoek en heeft de uitvoering van het PoMo bij Stichting ICTU ondergebracht. Stichting ICTU heeft het programmeren van de vragenlijst uitbesteed aan onderzoeksbureau GfK te Dongen.